Algemene voorwaarden nielstenhagen.com

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van nielstenhagen.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een offerte houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van nielstenhagen.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door nielstenhagen.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten/diensten zijn in €, exclusief BTW en exclusief verzend- of reiskosten.
2.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.3 Betaling kan contant geschieden of via een betaling per bank of giro. Voor een betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van nielstenhagen.com.
2.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u, vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden, in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na schriftelijke herinnering door nielstenhagen.com bent u een bedrag van vijf euro (€ 15,-) aan administratiekosten verschuldigd. Bij aanmaning door nielstenhagen.com bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,-) aan administratiekosten verschuldigd. Indien nielstenhagen.com haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van nielstenhagen.com om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
2.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is nielstenhagen.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
2.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door nielstenhagen.com.

Artikel 3. Eigendomsvoorbehoud

Alle gebruikte of getoonde teksten en/of beeldmateriaal is eigendom van nielstenhagen.com en mag zonder uitdrukkelijke toestemming niet gebruikt of vermenigvuldigd worden door derden

Artikel 4. Communicatie

Voor misverstaan van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en nielstenhagen.com, dan wel tussen nielstenhagen.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en nielstenhagen.com, is nielstenhagen.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van nielstenhagen.com.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft nielstenhagen.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat nielstenhagen.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
5.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan nielstenhagen.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6. Diversen

6.1 Wanneer door nielstenhagen.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat nielstenhagen.com deze Voorwaarden soepel toepast.
6.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met nielstenhagen.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door nielstenhagen.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
6.3 nielstenhagen.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw opdracht(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.